Manila Amendments

Op deze pagina vindt u algemene informatie over de Manila Amendments. Voor vragen welke gerelateerd zijn aan STCW cursussen/trainingen (zoals ECDIS) en voor vragen over opleidingen/trainingen voor Nederlandse officieren (zie STCW hoofdstukken II, III en VII) richt u zich tot de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), afdeling Scheepvaart via het Meld- en Informatiecentrum 088-489 00 00 of via www.ilent.nl.

English

Questions which are related to STCW courses/training (e.g. ECDIS courses) and questions with regards to education/training for officers (STCW Chapter II, III en VII) can be send to Human Environment and Transport Inspectorate (ILT) by the Meld- en Informatiecentrum 088-489 00 00 or via www.ilent.nl

De Wet zeevarenden (Zv)

In de Wet zeevarenden (Zv) liggen de hoofdlijnen vast met betrekking tot onder meer de af te geven bevoegdheden, de erkenning van buitenlandse bevoegdheden, de monsterrol, het monsterboekje, de medische keuring, de voorgeschreven bemanningssterkte (minimum safe manning) en het tuchtrecht.

Besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart

In het besluit zijn onder meer eisen opgenomen met betrekking tot het verkrijgen van bevoegdheden en verplichtingen tot het volgen van aanvullende trainingen.  

Regeling zeevarenden

In de Regeling zeevarenden zijn zaken vastgelegd zoals de beroepsvereisten en het tellen van ervaring en vaartijd.

Wijzigingen voortkomend uit Wet zeevarenden

100% verificatie en CRA
Een belangrijke wijziging in deze wet is de zogenoemde 100% verificatieverplichting. Deze verplichting houdt in dat Kiwa Register het voor erkenning aangeboden vaarbevoegdheidsbewijs bij de betreffende autoriteit dient te verifiëren op echtheid en authenticiteit. Zolang deze verificatie niet is afgerond kan Kiwa Register nog geen erkenning van het vaarbevoegdheidsbewijs afgeven en ontvangt u een CRA. Met deze CRA kan een zeevarende maximaal drie maanden aan boord zijn of haar werkzaamheden uitvoeren. U ontvangt deze CRA op werkdag tien bij het reguliere aanvraagtraject en op werkdag twee bij een Express Service. De gegarandeerde levertijden geeft u de zekerheid dat u uw personeel kunt inzetten volgens planning. De continuïteit van uw bedrijfsvoering wordt hiermee ondersteund.

Belangrijk: een aanvraag (en daarmee ook de afgifte van een CRA) wordt alleen in behandeling genomen als het dossier compleet en betaald wordt ingediend. Op incomplete of niet betaalde aanvragen kan geen CRA worden verstrekt. Kiwa Register dient het dossier te beoordelen voordat overgegaan kan worden tot afgifte van een CRA. 

Procedure afgifte erkenning van een buitenlands vaarbevoegdheidsbewijs
Zodra de aanvraag compleet en betaald is, start Kiwa Register het verificatieproces op. De verificatieprocedure verschilt per land. Bepaalde landen hebben een online verificatietool, zoals Indonesië, de Filipijnen en Kroatië. Andere landen zoals Rusland en Oekraïne moeten benaderd worden via een daarvoor bestemd e-mailadres. De respons op verificatieverzoeken verschilt dan ook per land, met als gevolg dat Kiwa Register hiervan afhankelijk is. 

Bijkomend gevolg hiervan is dat Kiwa Register niet kan garanderen dat de verificatie binnen twee of tien werkdagen (Express Service c.q. regulier aanvraagproces) is afgerond waardoor een erkenning van een vaarbevoegdheidsbewijs niet kan worden afgegeven. Kiwa Register heeft hiervoor vier routes ingericht, te weten:

 1. Verificatieproces positief afgerond binnen tien werkdagen (Express Service twee werkdagen):
  • afgifte van een CRA binnen tien werkdagen en 
  • afgifte van een erkenning van het vaarbevoegdheidsbewijs binnen tien werkdagen
 2. Verificatieproces positief afgerond na tien werkdagen (Express Service twee werkdagen):
  • afgifte van een CRA binnen tien werkdagen
  • afgifte van een erkenning van een vaarbevoegdheidsbewijs na tien werkdagen
 3. Verificatieproces negatief afgerond binnen tien werkdagen (Express Service twee werkdagen):
  • geen afgifte van een CRA
  • afwijzing aanvraag van een erkenning van het vaarbevoegdheidsbewijs
 4. Verificatieproces negatief afgerond na tien werkdagen (Express Service twee werkdagen):
  • CRA wordt ingetrokken 

Informatiebrief verificatie
Kiwa Register houdt u op de hoogte van het verloop van het verificatieproces. Om die reden ontvangt u vijf dagen nadat Kiwa Register het verificatieverzoek heeft uitgezonden waarop nog geen respons is ontvangen, een brief waarin wij u hiervan op de hoogte stellen. Kiwa Register stuurt op dat moment eveneens een herinneringsverzoek aan de betreffende autoriteiten. Dit heeft geen invloed op de afgifte van het CRA. Wel kan het zijn dat afgifte van de erkenning van het vaarbevoegdheidsbewijs hierdoor vertraging oploopt. Met een CRA kan een zeevarende maximaal drie maanden aan boord zijn of haar werkzaamheden uitvoeren.  

Wijze van erkennen bevoegdheden/beperkingen
Met de invoering van de nieuwe wetgeving heeft Kiwa Register in overleg met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een andere methode ontwikkeld om de buitenlandse bevoegdheden/beperkingen te noteren. Op de erkenning van het vaarbevoegdheidsbewijs wordt de bevoegdheid (capacity) op het document getoond en wordt voor de beperking (limitation) een verwijzing gemaakt naar het onderliggende buitenlandse vaarbevoegdheidsbewijs (Certificate of Competency).

Met deze nieuwe methode wordt invulling gegeven aan de vraag van controlerende autoriteiten, zoals Port State Control / EMSA om meer eenduidigheid aan te brengen in de afgifte van Nederlandse erkenningen van vaarbevoegdheidsbewijzen. 

100% verificatie op schooldiploma's (kennisbewijzen) Nederlands opgeleide zeevarenden
Bij de eerste aanvraag voor een vaarbevoegdheidsbewijs moet Kiwa Register het aangeboden kennisbewijs eenmalig verifiëren bij de bron. Dat betekend dat er een verificatie plaatsvindt bij scholen/opleidingsinstituten. Zolang deze verificatie niet is afgerond kan Kiwa Register geen vaarbevoegdheidsbewijs verstrekken. De levertijd wordt naar verwachting niet beïnvloed door dit proces, waardoor u kunt blijven rekenen op een gemiddelde levertijd van tien werkdagen. Voor Express Service aanvragen geldt dat door de afhankelijkheid van deze verificatieverplichting Kiwa Register de gebruikelijke twee werkdagen niet altijd kan garanderen. Doordat er goede werkafspraken zijn gemaakt met de diverse instanties verwachten we echter dat de meeste Express Service aanvragen tijdig kunnen worden afgehandeld. 

Aanvragen vissersbevoegdheden
De nieuwe Wet zeevarenden heeft geen invloed op de processen voor aanvragen van visserijbevoegdheden.U kunt uw aanvraag op de gebruikelijke manier aanvragen via de portal. Nadat u bent ingelogd kunt u onder de button 'STCW 2010' het aanvraagformulier voor visserijbevoegdheden vinden. 

Bekwaamheidsbewijzen tanker, basis en gevorderden
In de aanvraag portal vindt u een apart formulier voor bekwaamheidsbewijzen. Daar waar voorheen aantekeningen olie, gas en chemicaliën geïntegreerd werden opgenomen op het vaarbevoegdheidsbewijs, worden deze nu in een bekwaamheidsbewijs opgenomen. U kunt meerdere aantekeningen op één bekwaamheidsbewijs laten plaatsen. Dit geldt zowel voor basistrainingen als gevorderde trainingen en combinaties daarvan. 

Verlopen vaarbevoegdheidsbewijs vernieuwen
Een vaarbevoegdheidsbewijs kan alleen verlengd/verhoogd worden als deze nog geldig is op het moment dat de aanvraag is ingediend. Een vaarbevoegdheidsbewijs dat niet langer dan vijf jaar is verlopen kan verlengd worden door:

 • het volgen van een opleiding
 • het varen van drie maanden boven de sterkte

Voor de kapitein en de hoofdwerktuigkundige geldt dat zij op basis van een ambtshalve afgegeven vaarbevoegdheidsbewijs (maximaal zes maanden geldig), drie maanden kunnen varen in een wachtfunctie. Als u hiervan gebruik wenst te maken, kunt u een mail sturen naar nl.scheepvaart@kiwa.nl.

Een vaarbevoegdheidsbewijs dat langer dan vijf jaar is verlopen kan alleen worden verlengd door het volgen van een opleiding.  

Hoe blijf ik op de hoogte?

Op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kunt u meer informatie vinden waarbij ook de praktische vragen aan de orde komen. Aanvullend op de centrale informatievoorziening via de website van ILT zullen de bij dit proces betrokken sociale partners via hun websites informatie aanbieden. Hieronder treft u de links aan.