Kiwa Register

We create trust

Bus

Kiwa Register verstrekt vergunningen waarmee busondernemers en buschauffeurs passagiers mogen vervoeren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen openbaar vervoer (voor iedereen toegankelijk en volgens dienstregeling) en besloten vervoer. Beoordelingscriteria voor toetreders zijn onder meer vakbekwaamheid, betrouwbaarheid en financiële draagkracht. Dit bevordert eerlijke concurrentie. Voor iedereen geldt immers dezelfde standaard.

Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende vormen van busvervoer:

  • Commercieel personenvervoer, nationaal en internationaal. Hiervoor is de communautaire vergunning verplicht. Voor ongeregeld vervoer, bijvoorbeeld groepsreizen naar vakantiebestemmingen, zijn ook reisbladen verplicht. Voor internationaal geregeld vervoer, het zogenaamde 'lijndienstvervoer', blijft een aparte vergunning verplicht.
  • Niet-commercieel personenvervoer binnen Nederland. Dit betreft bijvoorbeeld personeelsvervoer of vervoer van leden van een sportvereniging. Hiervoor is geen vergunning vereist.
  • Niet-commercieel personenvervoer, maar wel grensoverschrijdend, het zogenaamde 'eigen vervoer'. Hiervoor is een attest verplicht.
  • Openbaar vervoer. Om openbaar vervoer te leveren is eerst een concessie nodig om in een bepaald gebied gedurende een bepaalde periode diensten aan te bieden. Concessieverleners zijn provincies, gemeenten en stadsregio's.

Coronavirus

Vanwege het coronavirus zal Kiwa Register, in samenhang met Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) bij verlengingsaanvragen van de Communautaire Vergunning een andere tijdelijke procedure hanteren.

Busondernemingen die hun financiële draagkracht over de boekjaren 2020 en 2021 niet kunnen aantonen, kunnen gebruik maken van een verlenging van de hardheidsclausule uit de Europese verordening (nr. 1071/2009). Hiermee kunnen busondernemingen maximaal 12 maanden uitstel krijgen voor het aantonen van de financiële draagkracht. Kijk voor meer informatie op de website van ILT.

De bij een beschikking meegaande Gewaarmerkte Afschriften (GWA’s) kunnen tijdens de coronavirus zélfs bij schorsing van de kentekens worden afgegeven wanneer er wordt voldaan aan de volgende eisen:

  • De geschorste kentekens dienen op naam van de aanvrager van de C.V. te staan, of er dient een huur/lease contract aanwezig te zijn.
  • De aanvrager dient een (door hen zelf op te stellen) getekende verklaring mee te sturen met de aanvraag waarin wordt aangegeven dat de in de aanvraag vermelde kentekens weer zullen worden ontschorst zodra er gebruik wordt gemaakt van de bussen waar de kentekens toe behoren.
  • Alle overige wettelijke eisen.

Producten

Express Service wegvervoer

De Express Service wegvervoer omvat onder andere de vergunning voor taxivervoer, het gewaarmerkt afschrift, attest eigen vervoer binnen de EU, toelatingen naar…

Communautaire vergunning

Kiwa Register geeft een communautaire vergunning en een gewaarmerkt afschrift af aan (rechts-) personen die het beroep van internationaal en/of…

Internationaal geregeld vervoer

Voor internationaal geregeld vervoer, het zogenaamde 'lijndienstvervoer', is een aparte vergunning internationaal geregeld vervoer met een…

Attest

Voor niet-commercieel personenvervoer, maar wel grensoverschrijdend, het zogenaamde 'eigen vervoer' is een attest verplicht.

Reisbladenboeken

Voor ongeregeld vervoer, zoals groepsreizen naar vakantiebestemmingen, zijn reisbladen verplicht. Deze reisbladen bevatten informatie…

ERRU register

Dit is het openbare deel van het nationale sanctieregister (ERRU). Hier kunt u de gegevens van de in Nederland gevestigde busondernemingen en de…

Bestuurderskaart

Als een autobus of vrachtwagen is uitgerust met een digitale tachograaf, dan heb je als chauffeur een bestuurderskaart nodig. Met deze…

Tijdelijke bestuurderskaart

Een tijdelijke bestuurderskaart is bestemd voor een chauffeur afkomstig uit een niet EU/EER -land die werkzaam is bij een Nederlandse onderneming. De…

Bedrijfskaart

Op de bedrijfskaart staan gegevens van de onderneming die het transport verricht.

Werkplaatskaart

Installateurs, werkzaam bij door de RDW erkende werkplaatsen, hebben een werkplaatskaart nodig om digitale tachografen te activeren, te repareren en te ijken.

Controlekaart

Handhavers hebben een controlekaart nodig om te controleren op de naleving van rij - en rusttijden.

Tarieven

Communautaire vergunning voor busvervoer€   618,31
Gewaarmerkt afschrift communautaire vergunning€     83,49
Wijziging communautaire vergunning groot, vennoten€   298,87
Wijziging communautaire vergunning klein, naam/adres€     83,49
Ontheffing vakbekwaamheid openbaar vervoer en besloten busvervoer€   485,21
Vergunning internationaal geregeld vervoer€   618,31
Wijziging vergunning internationaal geregeld vervoer groot€   618,31
Wijziging vergunning internationaal geregeld vervoer klein€   308,55
Vergunningsbewijs internationaal geregeld vervoer€     83,49
Reisbladenboek€     82,28
Transitovergunning€ 1450,79
Attest eigen vervoer binnen EU€     83,49
Vergunning ongeregeld vervoer met bussen€   163,35


De tarieven zijn inclusief 21% btw. De tarieven personenvervoer zijn vastgesteld in de Regeling tarieven transportsectoren.  


Express Service     
Naast het tarief voor het product, betaalt u per aangevraagde dienst Express Service € 123,42 (inclusief 21% btw en verzending per reguliere post).