Kiwa Register

We create trust

Exploitatie certificaat

U heeft een exploitatiecertificaat nodig als u een in Nederland geregistreerde ondernemer (exploitant) bent en u wilt in het buitenland voor een in het buitenland teboekgesteld schip een Rijnvaartverklaring aanvragen. Met het exploitatiecertificaat bevestigd de Nederlandse Staat dat de onderneming voldoet aan de eisen gesteld bij wet om een tot de Rijnvaart behorend schip te mogen exploiteren.

Aanvraagprocedure

Wij nemen uw aanvraag in behandeling wanneer deze compleet is inclusief de volgende documenten: 

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier “Aanvraag voor een exploitatiecertificaat”.
 • Volmacht van de eigenaar aan de aanvrager voor aanvraag van een exploitatiecertificaat.
 • Kopie geldig paspoort of identiteitsbewijs van de exploitant of het bestuurslid/de bestuursleden van de exploitant (geen rijbewijs).
 • Kopie uittreksel van de Kamer van Koophandel van de exploitant (niet ouder dan zes maanden). Als de exploitant een rechtspersoon is en deze onderdeel uitmaakt van een concern, moet ook een uittreksel van de holdingvennootschap meegezonden worden (er moet een natuurlijk persoon op het uittreksel vermeld staan als bestuurder).
 • Kopie document van registratie van het vaartuig (uittreksel Kadaster) niet ouder dan zes maanden.
 • Kopie geldig (voorlopig) certificaat van onderzoek.
 • De balans en winst- en verliesrekening van de aanvrager over de laatste twee jaar. Indien de onderneming korter bestaat, dan alleen de laatste gegevens. In geval van een nieuwe onderneming het bedrijfsplan.
 • Kopie van alle tussen de eigenaar en aanvrager gesloten overeenkomsten, alsmede een verklaring van de huurder dat het schip niet gehuurd en vervolgens onderverhuurd is.
 • Huurcontract of eigendomsbewijzen met betrekking tot de kantoren (met vermelding van het oppervlak) die gebruikt worden voor de exploitatie van de schepen.
 • Beschrijving en plattegrond van de kantoren van de exploitant.
 • Arbeidsovereenkomsten van het kantoorpersoneel.

De volgende documenten moeten alleen aangeleverd worden als ze op uw aanvraag van toepassing zijn: 

 • Lijst van het nautisch personeel en het hotelpersoneel dat werkt voor rekening van de exploitant, alsook, het sociaalzekerheidsnummer of vergelijkbaar nummer.
 • Aanvullende informatie met betrekking tot de eigenaren van het schip, de begunstigden van de inkomsten en de ondernemingen die opkomen voor de kosten, alsook over de werknemers op een apart blad.

Als wij uw complete aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u binnen vijftien werkdagen de beslissing op uw aanvraag.