Kiwa Register

We create trust

Bewijs van vakbekwaamheid binnenvaart

Vakbekwaamheid

Zowel beroeps- als eigenvervoer valt onder bedrijfsmatig vervoer. Voor bedrijfsmatig vervoer is een bewijs van vakbekwaamheid nodig. Minimaal één persoon binnen de onderneming moet in het bezit zijn van een bewijs van vakbekwaamheid.

Uitzonderingen:  

 • Voor aantoonbaar eigen vervoer en passagiersvervoer is een bewijs van vakbekwaamheid niet nodig.
 • In de Binnenvaartwet is de ondergrens 200 ton of l x b x d = 100m3. Dit betekent voor ondernemingen die bedrijfsmatig vervoer verrichten met schepen kleiner dan 200 ton laadvermogen dat bewijs van vakbekwaamheid niet nodig is. 

Vakbekwaamheid kan worden aangetoond door één van de onderstaande bewijsstukken:

 • Vakdiploma ondernemer in de binnenvaart van het CBR.
 • Diploma MBO Rijn- en binnenvaart met kwalificatie Kapitein.
 • Diploma Kapitein / Manager Binnenvaart niveau 3 of niveau 4, zoals opgenomen in het Centraal Register.
 • Beroepsopleidingen met de codes 10650, 93110 of 95640 van het Scheepvaart en Transport College of het Nova College.
 • Vergunning voor het beroepsvervoer van goederen afgegeven door de Inspectie Verkeer en Waterstaat.
 • Bewijsstuk dat is afgegeven aan natuurlijke personen die kunnen aantonen dat zij voor het tijdstip in een lidstaat of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte het beroep van ondernemer van nationaal of internationale goederenvervoer over de binnenwateren wettelijk hebben uitgeoefend. Zij ontvangen van de minister op aanvraag bewijsstuk van vakbekwaamheid. 

Tevens kan de vakbekwaamheid worden aangetoond wanneer blijkt uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel dat in het bedrijf een gevolmachtigde c.q. procuratiehouder (een natuurlijk persoon met een volledige volmacht) is vermeld die daadwerkelijk en bij voortduring leiding geeft aan de vervoersactiviteit van de onderneming. 

Historische vakbekwaamheid

Personen die kunnen aantonen dat zij het beroep ondernemer van nationaal of internationaal goederenvervoer over de binnenwateren voor 1993 wettelijk hebben uitgeoefend, maar niet in het bezit zijn van een bewijsstuk vakbekwaamheid, kunnen een historisch bewijsstuk vakbekwaamheid aanvragen bij Kiwa Register.

Het bovenstaande moet kunnen worden aangetoond met de volgende documenten: 

 • uittreksel KvK van voor 1993 waaruit blijkt dat de persoon zelfstandig ondernemer in de binnenvaart was;
 • aankoopakte van de notaris of uittreksel van het kadaster van voor 1993 waaruit blijkt dat de persoon eigenaar of mede-eigenaar was;
 • balans (verlies- en winstrekeningen);
 • oude vergunning en/of bevrachtingsboekje;
 • beschikking van de Commissie Vervoervergunningen als gevolg van de Wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart van voor 1993. 

Uit de gegevens moet blijken dat de persoon tenminste in de leiding werkzaam is geweest en ervaring had in het dagelijkse beheer van de betrokken onderneming. Het tonen van een handelsregister alleen is niet voldoende.

Het is niet nodig dat een bewijs van vakbekwaamheid aan boord van het schip voor controle beschikbaar is. De houder van een bewijs van vakbekwaamheid draagt er zorg voor dat dit bewijs op één van de volgende wijzen kan worden gecontroleerd: 

 • op het kantoor van de eigenaar of de exploitant van het binnenschip of;
 • op grond van gegevens uit het handelsregister.

Gerelateerde producten

Tarieven binnenvaartproducten

Tarieven binnenvaart

Binnenvaart

 

Express Service Scheepvaart