Kiwa Register

We create trust

Rijnvaartverklaring

Bij bedrijfsmatig vervoer (zowel beroeps- als eigen vervoer) met een binnenschip tussen twee plaatsen aan de binnenwateren waarop de Herziene Rijnvaartakte van toepassing is, moet degene die het schip exploiteert (exploitant/eigenaar) in het bezit zijn van een document van toelating. De Rijnvaartverklaring is zo'n document van toelating. 

Een Rijnvaartverklaring mag alleen door Kiwa Register (namens de overheid) worden afgegeven voor schepen die in Nederland teboekgesteld staan. De niet in Nederland teboekgesteld staande schepen moeten een Rijnvaartverklaring aanvragen in het land van teboekstelling.

Bij bedrijfsmatig vervoer van goederen of personen (eigen vervoer of vervoer voor derden) met een schip met een lengte van ten minste 20 meter of een schip waarvoor het product van lengte, breedte en diepgang in meters ten minste 100 m3 bedraagt, is op alle binnenwateren een Rijnvaartverklaring verplicht. Als een schip niet aan deze afmetingen voldoet, is een Rijnvaartverklaring niet nodig tenzij u op de Akte-wateren (Rijn, Waal, Lek of Pannerdenskanaal) gaat varen. Dit geldt ook voor sleep/duwboten en vrachtduwbakken/pontons. Zodra een sleep/duwboot gaat slepen of duwen wordt het samen met de duwbak een hecht samenstel en moeten beide een Rijnvaartverklaring hebben.

Veerponten die de stroom dwars oversteken, hebben geen Rijnvaartverklaring nodig. Volgens artikel 8.3 a van de Binnenvaartregeling zijn deze vrijgesteld. Zeeschepen die bevoegd zijn om op de binnenwateren te varen, mogen dit zonder Rijnvaartverklaring mits het schip alleen van open zee naar de eerste los- en/of laadplek vaart binnen de EU.

Voorwaarden 

Een Rijnvaartverklaring wordt afgegeven indien de eigenaar/exploitant van het binnenschip:  

 • als natuurlijke persoon de nationaliteit van één van de Verdragsluitende Staten heeft en zijn woon- of verblijfplaats in één van deze Staten heeft; dan wel
 • als rechtspersoon naar publiekrecht is opgericht volgens de wetgeving van een Verdragsluitende Staat en aldaar zijn hoofdkantoor heeft; dan wel
 • als rechtspersoon of onderneming naar privaatrecht:
  • is opgericht in een Verdragsluitende Staat volgens de wetgeving van deze Staat;
  • de zetel en het centrum van zijn handelsactiviteit alsmede de plaats van waaruit hij de exploitatie van zijn vaartuig leidt, in deze Verdragsluitende Staat heeft, en
  • wordt beheerd en bestuurd door personen waarvan de meerderheid bestaat uit staatsburgers van de Verdragsluitende Staten en die hun woon- of verblijfplaats en, in geval van rechtspersonen, hun zetel hebben in één van deze Staten.  

Aanvraagprocedure

Gebruik het formulier 'Aanvraag vervoer van personen en/of goederen met binnenschepen' om de aanvraag voor een Rijnvaartverklaring in te dienen. 

Om een aanvraag in behandeling te kunnen nemen, moeten de volgende documenten worden aangeleverd: 

 • volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
 • kopie geldig uittreksel Kadaster (met de juiste huidige adresgegevens);
 • kopie geldig paspoort of ID-bewijs van de bestuurder(s);
 • kopie geldig (voorlopig) Certificaat van Onderzoek (alleen de 2e bladzijde waar de scheepsgegevens en eigenaar op vermeld staan). 
Bij niet kadasterplichtige schepen moet op een andere manier dan met een uittreksel uit het Kadaster aangetoond worden wie de eigenaar is. Dit kan onder andere door het overleggen van een: 
 • (notariële) koopakte;
 • inschrijving in het kadaster (niet verplicht);
 • verzekeringspolis.

Artikel 785 burgerlijk wetboek

Artikel 785 van het burgerlijk wetboek schrijft voor:
 1. De eigenaar van een binnenschip is verplicht de teboekstelling daarvan te verzoeken. Aan deze verplichting moet worden voldaan binnen drie maanden, nadat volgens artikel 784 teboekstelling mogelijk is.
 2. Geen verplichting tot teboekstelling bestaat:
  • ten aanzien van vrachtschepen met minder dan 20 tonnen van 1000 kilogram laadvermogen of uitgedrukte waterverplaatsing tussen het vlak van inzinking van het ledige binnenschip in zoet water en het vlak van de grootste toegelaten diepgang;
  • ten aanzien van afgebouwde binnenschepen, die teboekstaan in het register van een niet-verdragsstaat en in die staat voldoen aan tenminste één der in het eerste lid van artikel 3 van het Verdrag van Genève genoemde voorwaarden;
  • ten aanzien van binnenschepen, die komen van een niet-verdragsstaat en op weg zijn naar het land waar zij zullen moeten worden teboekgesteld.

Indienen van de aanvraag

De complete aanvraag kunt u per e-mail of per post bij ons indienen. Als we uw complete aanvraag hebben ontvangen, inclusief betaling, ontvangt u de beslissing op uw aanvraag binnen vijftien werkdagen.

Gerelateerde producten

Tarieven binnenvaartproducten

Tarieven binnenvaart

Binnenvaart

 

Express Service Scheepvaart