Over ons

Kiwa Register legt zich toe op het efficiƫnt verwerken van aanvragen voor formele vergunningen en wettelijke bevoegdheden in de transportsector. Jaarlijks verstrekt Kiwa namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat ruim 100.000 vergunningen en bevoegdheden aan natuurlijke personen en bedrijven in de luchtvaart, zeevaart, binnenvaart en het personen- en vrachtvervoer over de weg. Kiwa Register is onderdeel van Kiwa N.V., een internationale onderneming op het gebied van testen, inspecties en certificering (TIC).

Het bedrijfsonderdeel Kiwa Register is in 2010 ontstaan als gevolg van de uitplaatsing van het grootste gedeelte van de organisatie die zich binnen de Inspectie Verkeer & Waterstaat (thans Inspectie Leefomgeving & Transport) bezighield met vergunningverlenende taken. Sinds de uitplaatsing heeft Kiwa Register haar dienstverlening op het gebied van vergunningen elk jaar weten te verbeteren: levertijden zijn voor alle soorten vergunningen verkort terwijl de kosten voor de gemeenschap sinds 2010 zijn gedaald. 

Kiwa Register staat onder toezicht van de overheid en het bedrijfsleven

Kiwa heeft een wettelijk mandaat gekregen van de Tweede Kamer der Staten Generaal om namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat haar taken uit te voeren. De Rekenkamer heeft Kiwa Register aangewezen als een ‘Rechtspersoon met een Wettelijke Taak’ (rwt).

Toezicht door overheid en bedrijfsleven is een middel van Kiwa om naar klanten en eindgebruikers transparant aan te tonen dat ze onafhankelijk is, kwaliteit levert en betrouwbaar is:

  • Publieke overheden. Kiwa Register wordt in het kader van haar taken voor de overheid regelmatig ge-audit door de Inspectie van Leefomgeving & Transport en door de Europese organisaties EASA (luchtvaart) en EMSA (scheepvaart);
  • Privaat toezicht. Kiwa Register is gecertificeerd voor PKI-overheid (security en aanvullende eisen Besluit Elektronische Handtekeningen), ETSI normen 319-401, 319-411-1 en 319-411-2 inzake elektronische handtekening uitgifte en databeveiliging. Kiwa voert de operationele werkzaamheden uit namens QTS min. Infra en Waterstaat. Jaarlijks wordt Kiwa Register ge-audit door het British Standards Institution. Kiwa Register B.V. is gecertificeerd voor ISO 27001 en ISO 9001.

 

Kwaliteitsbeleid 

Kiwa Register heeft voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening. 

  • Kiwa Register committeert zich om te voldoen aan de eisen van het kwaliteitsmanagementsysteem en de doeltreffendheid in lijn met de strategische doelstellingen voortdurend te verbeteren;
  • De kwaliteitsdoelstellingen worden jaarlijks gedefinieerd en vastgelegd in het Management review report;
  • Kiwa Register heeft het denken en doen over kwaliteit verankerd in een kwaliteitsmanagementsysteem;
  • Het kwaliteitssysteem van Kiwa is opgezet op basis van de internationale norm ISO 9001:2015;
  • Een belangrijk principe daarbij is het hanteren van de Demingcirkel. In alles wat we doen is de plan – do – check – act cyclus ingebouwd om de kwaliteit van haar diensten en de kosten van haar bedrijfsprocessen elk jaar te verbeteren.