Communautaire vergunning

Veelgestelde vragen over de communautaire vergunning.

 

Hoe kan financiële draagkracht aangetoond worden?

Financiële draagkracht kan worden aangetoond door een goedgekeurde recente jaarrekening of een verklaring waaruit duidelijk blijkt dat er wordt voldaan aan het minimum vereiste bedrijfskapitaal. Een jaarrekening moet goedgekeurd zijn door een accountant (RA/AA), een belastingdeskundige aangesloten bij de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) of een belastingadviseur ingeschreven in het Register Belastingadviseurs (RB). Een verklaring dient opgesteld en ondertekend te zijn door één van de bovengenoemde deskundigen.
 

Het minimum vereiste bedrijfskapitaal vindt u hier.

 

Op welke manieren kan er voldaan worden aan het vakbekwaamheidsvereiste?

U kunt voldoen aan het vakbekwaamheidsvereiste door in het bezit te zijn van een van de volgende documenten: 

 
 • SEB diploma (getuigschrift vakbekwaamheid beroepspersonenvervoer over de weg met bussen, nationaal en internationaal)
 • diploma of getuigschrift dat overeenkomt met het modelgetuigschrift in bijlage II van Verordening 1071/2009 EG en dat door een bevoegde autoriteit of instantie binnen de EU/EER is afgegeven
 • getuigschriften of diploma's met betrekking tot erkenning van vakbekwaamheid binnen het busvervoer, afgegeven voor 4 december 2011 door een bevoegde autoriteit binnen de EU/EER
 

Waarom hoef ik geen V.O.F. contract mee te sturen met mijn aanvraag?

Een belangrijk vergunningvereiste bij een rechtspersoon is dat de vervoerder voor gezamenlijke rekening en risico rijdt. De rechtsvorm V.O.F. houdt in dat er voor gezamenlijke rekening en risico wordt gereden. Om uw aanvraag te vereenvoudigen en tegelijkertijd de kwaliteit en eenheid in de vergunningverlenging te optimaliseren, hoeft u geen V.O.F. contract meer mee te sturen bij uw aanvraag voor een communautaire vergunning of bij een wijziging van de vennoten/bestuurders in de onderneming. U dient natuurlijk wel een origineel V.O.F. contract in uw bezit te hebben, maar dit hoeft niet meegestuurd te worden met uw aanvraag.
 

Waarom hoef ik geen vervoersmanager-/managementovereenkomst mee te sturen?

Een belangrijk vergunningvereiste is de eis van vakbekwaamheid. Om te beoordelen of aan dit vereiste wordt voldaan, wordt niet alleen gekeken naar het diploma of getuigschrift, maar ook naar inbreng van de vakbekwame vervoersmanager bij de vervoerder. Onderdeel van het vervullen van het vereiste is immers het daadwerkelijk en permanent leiding geven  van de vakbekwame persoon over de vervoersactiviteiten. Om uw aanvraag te vereenvoudigen en tegelijkertijd de kwaliteit en eenheid in de vergunningverlening te optimaliseren, is het formulier verklaring inbreng vakbekwaamheid aangepast, zodat u alleen dit formulier hoeft toe te sturen. U dient wel de originele arbeids- of managementovereenkomst in uw bezit te hebben, maar deze hoeft u niet mee te sturen met de aanvraag.
 

Waarom wordt een wijziging van rechtsvorm gezien als een nieuwe aanvraag?

Een vergunning wordt verstrekt aan een onderneming met een door de Kamer van Koophandel toegewezen KvK-nummer. Op het moment dat de rechtsvorm van een onderneming wijzigt, zal er door de Kamer van Koophandel een nieuw KvK-nummer worden toegewezen. In dat geval is er volgens de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst sprake van een nieuwe onderneming. De onderneming met het nieuwe KvK-nummer is geen vergunninghouder en dus zal er een nieuwe aanvraag ingediend moeten worden.
 

Wanneer kan een ondernemer in het busvervoer een aanvraag doen voor een vergunning grensoverschrijdend geregeld vervoer?

Als iemand beschikt over een communautaire vergunning kan een aanvraag worden ingediend voor een vergunning grensoverschrijdend geregeld vervoer. Deze aanvraag kan worden gedaan door een in Nederland gevestigde ondernemer of door een in de EU gevestigde ondernemer als het begin of eindpunt van de geregelde dienst (lijndienst) in Nederland ligt.
 

Wanneer moet ik het formulier "verklaring inbreng vakbekwaamheid" meesturen met de aanvraag?

Voor de afgifte van een vergunning moet er een vervoersmanager aangewezen zijn. Om te weten of de vervoersmanager het formulier "verklaring inbreng vakbekwaamheid" mee dient te sturen met de aanvraag, kunt u het document met de benodigde bijlagen raadplegen.
 

Welk formulier moet ik gebruiken voor een wijziging van de rechtsvorm van de onderneming?

Een wijzing van de rechtsvorm van een onderneming betreft een nieuwe aanvraag. U kunt daarvoor het formulier "aanvraag communautaire vergunning" gebruiken.
 

Zijn er mogelijkheden om toch aan het financiële draagkracht vereiste te voldoen als ik een tekort heb?

Ja, er zijn verschillende mogelijkheden. Alleen een bestaande vergunninghouder kan gebruik maken van de hardheidsclausule.
 • Een achtergestelde lening kan opgenomen worden in de balans van de jaarrekening om het tekort aan financiële draagkracht op te vullen. Als er geen jaarrekening is kan de achtergestelde lening meegenomen worden bij het vaststellen van de financiële draagkracht in een Rapport van feitelijke bevindingen door de accountant.
 • Door de overwaarde van onroerend goed (bijvoorbeeld woning) aan te tonen kan het tekort aan financiële draagkracht opgevuld worden. Daarvoor moet een uittreksel uit het kadaster en een taxatierapport worden overlegd.
 • De hardheidsclausule houdt in dat de vergunninghouder een nieuwe vergunning krijgt voor vijf jaar, onder de voorwaarde dat er binnen zes maanden de financiële draagkracht wordt aangetoond. De vakbekwaam leidinggevende dient schriftelijk te motiveren hoe er binnen dat jaar aan de financiële draagkracht voldaan zal worden. Indien dit niet duidelijk en overtuigend is gemotiveerd zal het beroep op de hardheidsclausule afgewezen worden en daarmee ook de vergunning. Indien binnen een half jaar na afgifte van de vergunning geen financiële draagkracht wordt aangetoond, wordt de vergunning en toebehorende gewaarmerkte afschriften ingetrokken.

ERRU register

 

Kan een vervoersmanager die in Nederland ongeschikt is verklaard, in een andere lidstaat zijn vakbekwaamheid inbrengen?

Nee, dit is niet mogelijk. De vervoersmanager die in een lidstaat ongeschikt is verklaard voor een bepaalde termijn zal in geen enkele lidstaat zijn vakbekwaamheid in kunnen brengen.
 

Kan iedereen het ERRU register inzien?

Het ERRU register bestaat uit twee delen. Het openbare deel bevat de gegevens van de onderneming en de vervoersmanager (zie ERRU register). In het andere deel dat door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beheerd wordt, worden de overtredingen geregistreerd. Via de website van Kiwa Register kunt u de gegevens van de in Nederland gevestigde busondernemingen en de bijbehorende vervoersmanagers met een vergunning voor het personenvervoer over de weg raadplegen.
 

Staan er al sancties in het systeem geregistreerd?

Sancties kunnen worden opgelegd als er onherroepelijk is vastgesteld dat een onderneming en/of een vervoersmanager een inbreuk heeft begaan zoals bedoeld in bijlage IV van verordening EG/1071/2009. Het gaat dan bijvoorbeeld om overtredingen op het gebied van rij- en rusttijden, de tachograaf, technische staat van het voertuig, het rijbewijs en de communautaire vergunning. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) legt de overtredingen vastl in het sanctieregister.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in 2024 een eerste communautaire vergunning van een busonderneming geschorst. De busonderneming mag de komende 6 maanden geen personenvervoer verrichten. Ook is de vervoersmanager van de onderneming ongeschikt verklaard. Deze overtredingen zullen naar voren komen in het ERRU sanctieregister.
 

Waar staat de afkorting ERRU voor?

De afkorting staat voor European Register of Road Transport Undertakings.

Dit register komt voort uit verordening 1071/2009/EG. Elke lidstaat is verplicht om over een nationaal sanctieregister te beschikken, het ERRU register. In dat sanctieregister registreert elke lidstaat alle ernstige inbreuken op de communautaire wetgeving door zoals omschreven in bijlage IV van diezelfde verordening. Die inbreuken hebben vervolgens geresulteerd in onherroepelijke veroordelingen of onherroepelijke sancties voor de betreffende vervoersonderneming en/of vervoersmanagers.

 

Waar vind ik het ERRU register?

Klik hier voor het ERRU register. Hier kunt u uw gegevens controleren zoals ze in het register zijn opgenomen.
 

Wanneer mag een ongeschikte vervoersmanager zijn vakbekwaamheid weer inbrengen?

Een vervoersmanager kan voor maximaal twee jaar ongeschikt verklaard worden. De duur van de ongeschiktheid, de rehabilitatietermijn, wordt vermeld in de beschikking. De vervoersmanager is na deze rehabilitatietermijn weer in staat om zijn vakbekwaamheid bij (een) vervoersonderneming(en) in de Europese Unie in te brengen. Na verstrijking van de rehabilitatietermijn wordt de ongeschiktheidsstatus van de vervoersmanager uit het elektronische sanctieregister gewist.
 

Wanneer wordt de geschiktheid van de vervoersmanager gecontroleerd?

Bij de beoordeling van de betrouwbaarheid van een onderneming, wordt gecontroleerd of de aangestelde vervoersmanager(s) op het moment van de aanvraag, in één van de lidstaten ongeschikt is (zijn) verklaard om de leiding te hebben over de vervoersactiviteiten van een onderneming.
 

Welke gegevens worden in het ERRU register opgenomen?

De gegevens die in het publieke deel zichtbaar zijn, betreffen: 

 
 • Bedrijfsnaam en adres van de onderneming
 • KvK nummer
 • Aantal voertuigen
 • Rechtsvorm
 • Vestigingsadres
 • Vergunningnummer
 • Voor- en achternaam van de vervoersmanager
 

Een overzicht van alle gegevens die in het sanctieregister worden opgenomen is nader uitgewerkt in verordeningen 992/2009/EU en 1213/2010/EU.

 

Gegevens van ondernemingen die een ontheffing hebben, zullen ook worden verwerkt in het systeem. De verwachting is dat deze gegevens op korte termijn zichtbaar zijn.

 

Worden overtredingen en sancties die in het buitenland zijn begaan / opgelegd in het Nederlandse sanctieregister opgenomen?

Ja, als het een Nederlandse vervoersonderneming betreft. De lidstaat waar deze zeer ernstige overtreding wordt begaan, informeert Nederland hierover. Nederland zal de zeer ernstige overtreding in het Nederlandse sanctieregister opnemen.