Voorstel van door de minister vast te stellen tarieven 2023

De Minister van Infrastructuur & Waterstaat stelt jaarlijks de tarieven vast die worden gehanteerd door Kiwa Register (‘Kiwa’) voor de vergunningen, brevetten en andere waardedocumenten die Kiwa namens de Minister afgeeft aan het publiek.

Voordat de Minister de tarieven vaststelt, vraagt de Minister de nieuwe tarieven te consulteren met de brancheorganisaties. De reacties van de brancheorganisaties worden integraal aan de Minister overhandigd. De Minister stelt vervolgens, na zorgvuldige afweging, de nieuwe tarieven vast. Kiwa zal de tarieven die de Minister heeft vastgesteld na publicatie in de Staatscourant toepassen bij de uitvoering van de gemandateerde taken.

Het voorstel dat Kiwa aan brancheorganisaties voorlegt is door Kiwa uitgewerkt op basis van de uitgangspunten die door ILT aan Kiwa zijn aangereikt. Daarmee dient het voorstel beschouwd te worden als een voorstel van ILT voor de nieuwe tarieven in het kader van de consultatie met brancheorganisaties.

Voorstel tarieven 2023

Op basis van de door ILT recent aangereikte uitgangspunten heeft Kiwa het voorstel voor de tarieven 2023 uitgewerkt. De in 2022 opgetreden inflatie vormt hierin een belangrijke input. Evenals in voorgaande jaren heeft Kiwa ook voor 2023 een efficiencydoelstelling gekregen van respectievelijk 2,0%, 1,5% en 1,0% voor de domeinen Land (incl. Binnenvaart), Water en Lucht. Deze efficiency is in dit tariefvoorstel niet verdisconteerd in de tarieven en wordt verrekend met de bijdrage van de Minister voor de tarieven die onder de kostprijs liggen. Reden hiervoor is dat een groot aantal tarieven in juli 2020 substantieel zijn verlaagd naar het niveau van de kostprijs zonder dat tarieven die onder de kostprijs lagen zijn verhoogd.

Een overzicht van de tarieven 2023 is als PDF-bestand onderaan deze pagina te downloaden. De voorgestelde tarieven voor 2023 blijven in reƫle termen gelijk ten opzichte van de tarieven voor 2022. Na het aanpassen van de tarieven voor inflatie stijgen de voorgestelde tarieven in nominale termen met 9,6%. Deze inflatiecorrectie is gebaseerd op de Consumentenprijsindex (CPI) t/m september 2022.

Reacties brancheorganisaties

Kiwa Register vraagt de brancheorganisaties om hun zienswijze te geven op het voorstel voor de tarieven 2023. Daarbij nodigt Kiwa brancheorganisaties uit om specifiek aan te geven welke individuele tarieven (dat wil zeggen: voor welke specifieke vergunningen, brevetten en andere waardedocumenten) naar hun mening anders zouden moeten worden vastgesteld, en waarom.

Brancheorganisaties hebben vanaf woensdag 14 december tot en met vrijdag 6 januari 2023 de gelegenheid om hun zienswijze met betrekking tot de voorgestelde tarieven aan Kiwa te sturen. De reacties kunnen worden gestuurd aan Paul.Ras@kiwa.com. De reacties die Kiwa ontvangt worden geanonimiseerd en onderaan deze pagina openbaar gemaakt. Een reactie (dan wel het begeleidend schrijven) dient ondertekend te zijn door een functionaris van de betreffende brancheorganisatie. Reacties die te laat door Kiwa worden ontvangen worden niet aan de Minister doorgestuurd.

Vervolgstappen

Het voorstel en de verschillende reacties worden, na afloop van de reactieperiode, tezamen aan de Minister overhandigd. Zodra de Minister nieuwe tarieven heeft vastgesteld en gepubliceerd zal Kiwa Register deze hanteren bij de uitvoering van de gemandateerde taken.

Download het bestand "Voorstel tarieven 2023".