Voorstel van door de minister vast te stellen tarieven 2024

De minister van Infrastructuur & Waterstaat stelt jaarlijks de tarieven vast die worden gehanteerd door Kiwa Register (‘Kiwa’) voor de vergunningen, brevetten en andere waardedocumenten die Kiwa namens de minister afgeeft aan het publiek.

Voordat de minister de tarieven vaststelt, vraagt de minister de nieuwe tarieven te consulteren met de brancheorganisaties. De reacties van de brancheorganisaties worden integraal aan de minister overhandigd. De minister stelt vervolgens, na zorgvuldige afweging, de nieuwe tarieven vast. Kiwa zal de tarieven die de minister heeft vastgesteld na publicatie in de Staatscourant toepassen bij de uitvoering van de aan haar gemandateerde taken.

Het voorstel dat Kiwa aan brancheorganisaties voorlegt is door Kiwa uitgewerkt op basis van de uitgangspunten die door ILT aan Kiwa zijn aangereikt. Daarmee dient het voorstel beschouwd te worden als een voorstel van ILT voor de nieuwe tarieven in het kader van de consultatie met brancheorganisaties.

Voorstel tarieven 2024

Op basis van de door ILT recent aangereikte uitgangspunten heeft Kiwa het voorstel voor de tarieven 2024 uitgewerkt. Een overzicht van de tarieven 2024 is als Pdf-bestand onderaan deze pagina te downloaden. De voorgestelde tarieven voor 2024 blijven in reƫle termen gelijk ten opzichte van de tarieven voor 2023. Na het aanpassen van de tarieven voor inflatie stijgen de voorgestelde tarieven in nominale termen met 5,9%. Deze inflatiecorrectie is gebaseerd op de Consumentenprijsindex (CPI).

Reacties brancheorganisaties

Kiwa Register vraagt de brancheorganisaties om hun zienswijze te geven op het voorstel voor de tarieven 2024. Daarbij nodigt Kiwa brancheorganisaties uit om specifiek aan te geven welke individuele tarieven (dat wil zeggen: voor welke specifieke vergunningen, brevetten en andere waarde documenten) naar hun mening anders zouden moeten worden vastgesteld, en waarom.

Brancheorganisaties hebben tot en met woensdag 22 november 2023 de gelegenheid om hun zienswijze met betrekking tot de voorgestelde tarieven aan Kiwa toe te sturen. De reacties kunnen worden gestuurd naar Paul.Ras@kiwa.com. De reacties die Kiwa ontvangt worden onderaan deze pagina geanonimiseerd voor persoonsgegevens openbaar gemaakt. Een reactie (dan wel het begeleidend schrijven) dient ondertekend te zijn door een functionaris van de betreffende brancheorganisatie. Reacties die te laat door Kiwa worden ontvangen worden niet aan de Minister doorgestuurd.

Vervolgstappen

Na sluiting van de reactieperiode, worden de ontvangen reacties op de website van Kiwa Register geplaatst. Specifieke contactgegevens van functionarissen van brancheorganisaties (zoals e-mailadressen en directe telefoonnummers) worden onleesbaar gemaakt Het voorstel en de verschillende reacties worden vervolgens tezamen aan de Minister overhandigd. Zodra de Minister nieuwe tarieven heeft vastgesteld en gepubliceerd zal Kiwa Register deze hanteren bij de uitvoering van de aan haar gemandateerde taken.

Download het bestand 'Voorstel tarieven 2024'.