Voorstel van door de minister vast te stellen tarieven 2022

De Minister van Infrastructuur & Waterstaat stelt jaarlijks de tarieven vast die worden gehanteerd door Kiwa Register (‘Kiwa’) voor de vergunningen, brevetten en andere waarde documenten die Kiwa namens de Minister afgeeft aan het publiek.

Voordat de Minister de tarieven vaststelt, vraagt zij Kiwa de nieuwe tarieven te consulteren met de brancheorganisaties. De reacties van de brancheorganisaties worden aan de Minister overhandigd. De Minister stelt vervolgens, na zorgvuldige afweging, de nieuwe tarieven vast. Kiwa zal de tarieven die de Minister heeft vastgesteld vanaf 1 januari toepassen bij de uitvoering van de aan haar door de overheid gemandateerde taken.

Het voorstel dat Kiwa aan brancheorganisaties voorlegt is door Kiwa uitgewerkt op basis van de uitgangspunten die door ILT aan Kiwa zijn aangereikt. Daarmee dient het voorstel beschouwd te worden als een voorstel van ILT voor de nieuwe tarieven in het kader van de consultatie met brancheorganisaties.

Voorstel tarieven 2022

Net als in voorgaande jaren, vormen de door Kiwa in 2021 gerealiseerde efficiency en de in 2021 opgetreden inflatie een belangrijke input voor de wettelijke tarieven in 2022. Kiwa heeft evenals in voorgaande jaren de contractuele verplichting tot het halen van efficiency volledig gerealiseerd. De door Kiwa behaalde efficiency is budgettair ten goede gekomen aan ILT.

Op basis van de door ILT recent aangereikte uitgangspunten heeft Kiwa het voorstel voor de tarieven 2022 uitgewerkt. ILT heeft aangegeven de wettelijke tarieven in 2022 niet met de door Kiwa behaalde efficiency te verlagen. De reden die ILT hiervoor aangeeft is dat een groot aantal tarieven in juli 2020 al substantieel zijn verlaagd.

Het voorstel van ILT voor de tarieven voor het jaar 2022 waarover Kiwa brancheorganisaties namens ILT wil consulteren is als PDF-bestand onderaan deze pagina te downloaden. De voorgestelde tarieven voor 2022 blijven in reƫle termen gelijk ten opzichte van de tarieven voor 2021. Na het aanpassen van de tarieven voor inflatie stijgen de voorgestelde tarieven in nominale termen met 1,9%.

Reacties brancheorganisaties

Kiwa Register vraagt de brancheorganisaties om hun zienswijze te geven op het voorstel voor de tarieven 2022. Daarbij nodigt Kiwa brancheorganisaties uit om specifiek aan te geven welke individuele tarieven (dat wil zeggen: voor welke specifieke vergunningen, brevetten en andere waarde documenten) naar hun mening anders zouden moeten worden vastgesteld, en waarom.

Brancheorganisaties hebben vanaf donderdag 4 november tot en met 1 december 2021 om 10:00 uur de gelegenheid om hun zienswijze met betrekking tot de voorgestelde tarieven aan Kiwa toe te sturen. De reacties kunnen worden gestuurd aan Paul.Ras@kiwa.com. De reacties die Kiwa ontvangt worden openbaar gemaakt. Een reactie (dan wel het begeleidend schrijven) dient ondertekend te zijn door een functionaris van de betreffende brancheorganisatie. Reacties die te laat door Kiwa worden ontvangen worden niet aan de Minister doorgestuurd.

De reacties die Kiwa naar aanleiding van de consultatie heeft ontvangen, zijn onderaan deze pagina te downloaden. Specifieke contactgegevens van functionarissen van brancheorganisaties (zoals e-mailadressen en directe telefoonnummers) zijn in de reacties onzichtbaar gemaakt.

Vervolgstappen

Na sluiting van de reactieperiode, worden de ontvangen reacties op de website van Kiwa Register geplaatst. Het voorstel en de verschillende reacties van brancheorganisaties worden vervolgens tezamen aan de Minister overhandigd.

Download het bestand “Voorstel tarieven 2022