Consultatie van door minister vast te stellen tarieven 2019

De minister van Infrastructuur & Waterstaat stelt jaarlijks de tarieven vast die worden gehanteerd door Kiwa Register (‘Kiwa’) voor de vergunningen, brevetten en andere waardedocumenten die Kiwa namens de minister afgeeft aan het publiek. 

Voordat de minister de tarieven vaststelt, maakt Kiwa een voorstel over de manier waarop de tarieven naar haar mening kunnen worden aangepast en consulteert zij de branche-partijen over de voorgestelde tarieven. Het voorstel van Kiwa wordt tezamen met de reacties van de brancheorganisaties aan de minister overhandigd. De minister is vervolgens vrij, na zorgvuldige afweging van voorstel en reacties, om de tarieven vast te stellen: ze kan daarbij de tarieven in overeenstemming met het voorstel van Kiwa vaststellen dan wel geheel of gedeeltelijk van het voorstel van Kiwa afwijken. 

Kiwa zal vervolgens de tarieven die de minister heeft vastgesteld toepassen bij de uitvoering van de aan haar door de overheid gemandateerde taken. 

Voorstel Kiwa voor tarieven 2019

Het voorstel aan de minister voor de tarieven voor het jaar 2019 waarover Kiwa branche-partijen wil consulteren is als PDF-bestand geheel onderaan deze pagina te downloaden. Het voorstel van Kiwa komt op hoofdlijnen neer op het volgende: 

  • De voorgestelde tarieven voor 2019 dalen in reĆ«le termen met 1,2% ten opzichte van de tarieven voor 2018 (gewogen gemiddelde). Na het aanpassen van de tarieven voor inflatie stijgen de voorgestelde tarieven in nominale termen met 0,4% (gewogen gemiddelde). 
  • Een groot deel van de individuele tarieven van waardedocumenten daalt. De individuele tarieven van waardedocumenten die thans onder de kostprijs worden geleverd (in dat geval overstijgt de kostprijs het tarief) worden in 2019 niet verlaagd. 
  • Van het aantal van 72 individuele tarieven die Kiwa hanteert, stelt zij voor om 28 tarieven gelijk te houden of te verlagen. De andere 44 individuele tarieven stijgen met de jaarlijkse inflatie-index.
  • In onderhavig voorstel zijn een tweetal nieuwe producten / tarieven opgenomen
    • De invoering van de Smart Tachograaf en de aanvullende eisen die, vanuit nieuwe Europese regelgeving, worden gesteld aan het uitgifteproces en de extra functionaliteiten die aan de tachograafkaart worden toegevoegd leiden tot hogere kosten. Kiwa ziet zich hierdoor genoodzaakt om het voorstel voor het tarief voor tachograafkaarten te verhogen met € 5,- per kaart. Omdat de exacte invoeringsdatum van de Smart Tachograaf nog niet bekend is, bevat dit voorstel een verhoging van het tarief per 1 juni 2019.
    • Met de invoering van de gewijzigde wetgeving voor de visserij, welke voorzien is in de eerste helft van 2019, wordt het mogelijk om buitenlandse vaarbevoegdheidsbewijzen voor de visserij om te zetten in een zogenaamde erkenning van het vaarbevoegdheidsbewijs. De kosten voor het verstrekken van dat vaarbevoegdheidsbewijs van erkenning bedragen € 120,-. Kiwa heeft dit als vast te stellen tarief opgenomen in dit voorstel aan de minister.  

Vraagstelling

Kiwa Register vraagt de branche-partijen om hun zienswijze te geven op het voorstel van Kiwa aan de minister voor de tarieven 2019. Daarbij nodigt Kiwa branche-partijen uit om specifiek aan te geven welke individuele tarieven (dat wil zeggen: voor welke specifieke waardedocumenten) naar hun mening anders zouden moeten worden vastgesteld. 

Reacties

Branche-partijen hebben vanaf 13 november 2018 om 9:00 uur twee weken de gelegenheid om hun zienswijze met betrekking tot de voorgestelde tarieven aan Kiwa toe te sturen. De reacties die Kiwa ontvangt worden alle openbaar gemaakt. Een reactie (dan wel het begeleidend schrijven) dient ondertekend te zijn door een functionaris van de betreffende branche-partij. Reacties die te laat door Kiwa worden ontvangen (dat wil zeggen na 27 november a.s. om 9:00 uur) worden niet aan de minister doorgestuurd.

  Reacties insturen: Vanaf dinsdag 13 november 2018 om 09:00 uur tot 
dinsdag 27 november 2018 om 09:00 uur 
Reacties uitsluitend per e-mail toezenden aan: Paul.Ras@kiwa.com

Vervolgstappen 

Na sluiting van de reactieperiode, worden de ontvangen reacties op de website van Kiwa Register geplaatst. Het voorstel van Kiwa en de verschillende reacties van branche-partijen worden vervolgens tezamen aan de minister overhandigd.  

Download het bestand 'Consultatie tarieven 2019'  

Reacties branchepartijen

De reacties die Kiwa naar aanleiding van de consultatie heeft ontvangen, zijn hieronder te downloaden. Alle reacties van branchepartijen worden tezamen met het voorstel van Kiwa aan de minister aangeboden. 

Met het oog op de afscherming van de contactgegevens van de functionarissen van de branchepartijen, zijn persoonlijke e-mailadressen en directe telefoonnummers onzichtbaar gemaakt. 

Reactie AOPA 
Reactie KVNR
Reactie EVO en TLN
Reactie KNVvL 
Reactie KNV
Reactie PFA