Het tarief van uw waardedocument: hoe zit dat?

Kiwa Register geeft waardedocumenten - persoonsdocumenten en vergunningen - uit voor de scheepvaart-, luchtvaart- en wegtransportsector. Wij doen dat onder mandaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. We hebben deze activiteit na een openbare aanbesteding in 2010 overgenomen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Aan het vervaardigen en uitgeven van waardedocumenten zijn uiteraard kosten verbonden. Kiwa Register krijgt regelmatig vragen over de hoogte en de totstandkoming van de tarieven. We geven daarover graag zo veel mogelijk openheid van zaken. 

Minister en staatssecretaris stellen tarieven vast

Voor ons staat voorop dat we u als klant goed, deskundig, vriendelijk en met respect van dienst zijn. Daarbij hoort dat we ernaar streven de tarieven voor onze dienstverlening en de producten die we uitgeven zo laag mogelijk te laten zijn en tegelijkertijd kostendekkend te werken.

De tarieven die Kiwa Register hanteert voor het afgeven van vergunningen worden jaarlijks door de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu vastgesteld. Wanneer de minister en de staatssecretaris de tarieven eenmaal hebben vastgesteld, past Kiwa Register de tarieven vervolgens toe.

Herziening tarievenstelsel vergunningverlening

Op dit moment werkt de minister aan een herziening van het tarievenstelsel voor vergunningverlening. Doel is te komen tot meer eenvoud, transparantie en beter onderbouwde tarieven. Kiwa Register onderstreept het belang hiervan. Waar het huidige stelsel honderden verschillende tarieven telt, kent het nieuwe stelsel per sector enkele vaste tarieven en een uurtarief voor grote projecten.

De minister heeft op 7 juni 2016 aan de Tweede Kamer laten weten dat zij het herziene tarievenstelsel aan het begin van 2017 wil implementeren.  

Kostprijzen van Kiwa Register

Kiwa Register heeft in het kader van deze herziening - voor zover het gaat om de producten die wij namens de minister uitgeven - een kostprijsanalyse uitgevoerd. De kostprijsanalyse biedt een gedetailleerd beeld van de kosten voor vergunningverlening en welk deel van die kosten worden doorberekend in de tarieven.

Hiermee heeft Kiwa Register inzichtelijk gemaakt dat de individuele kostprijzen van Kiwa Register en de tarieven van de minister niet altijd met elkaar in lijn zijn zodat een aantal waardedocumenten een tarief heeft dat hoger is dan de kostprijs van Kiwa Register en een aantal waardedocumenten een tarief heeft dat lager is dan de kostprijs van Kiwa Register.

Deze kostprijsanalyse is in 2015 met vertegenwoordigers van de belangenorganisaties van de wegtransport-, luchtvaart- en scheepvaartsector gedeeld, waaronder de EVO, het KNV, de KNVVL, de KVNR en TLN.

Tevens heeft accountantskantoor PricewaterhouseCoopers (PWC) in het najaar van 2015 in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport de kostprijsanalyse van Kiwa Register beoordeeld. PWC stelt in haar rapport vast dat de kostenanalyse van Kiwa Register begrijpelijk en transparant is. Tevens concludeert PWC dat de kostenanalyse leidt tot reële kosten per sector en vergunning. 

Meer informatie

Als u meer wilt weten over de door de minister voor 2016 vastgestelde tarieven en het nieuwe tariefstelsel bieden de volgende documenten meer informatie:

Door minister en staatssecretaris vastgestelde tarieven voor 2016:

Nieuwe tarievenstelsel uitgesteld naar 2022: Kostenanalyse 2015 Kiwa Register:

De volledige lijst van belangenorganisaties en ondernemingen die op 12 juni 2015 in het kader van de “Consultatie tariefstelsel” het rapport over de kostprijsanalyse van Kiwa Register hebben ontvangen zijn: Aircraft Owners & Pilots Association (AOPA), Eigen Vervoers Organisatie (EVO), Koninklijk Nederlandse Vervoer (KNV), Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM), Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVVL), Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), Nederlandse Spoorwegen (NS), Prorail, Redersvereniging voor de Zeevisserij, Shunter, Southern Cross International BV, Transport Logistiek Nederland (TLN), Vereniging van Waterbouwers en Visned.