Voorwaarden voor het indienen van een zienswijze “vergunningaanvragen voor internationaal vervoer”

Volg de instructies hieronder om uw zienswijze op een vergunning voor internationaal vervoer bekend te maken.

  1. Alle vergunningaanvragen voor internationaal vervoer, met of zonder cabotage, worden door Kiwa Register volgens de gebruikelijke procedure getoetst en beoordeeld. Volgens de Verordening 1073/2009 en de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) wint Kiwa Register B.V. de nodige kennis in ter voorbereiding van het besluit tot toe- of afwijzing. Voordat er een beslissing wordt genomen, worden belanghebbenden, de betrokken concessieverlener(s)- en concessiehouder(s) in de gelegenheid gesteld hun zienswijze in te dienen e.e.a. conform afdeling 4.1.2 Awb.
  2. De vergunningaanvragen worden gepubliceerd op onze site www.kiwa.register.nl. Kiwa Register tracht belanghebbenden middels melding/mail te informeren over de publicatie, maar kan niet voorkomen dat niet alle belanghebbenden worden bereikt. Belanghebbenden zijn zelf verantwoordelijk voor het raadplegen van gepubliceerde aanvragen.
  3. De termijn voor het geven van een zienswijze bedraagt vier weken. Indien belanghebbenden daar schriftelijk om vragen, kan deze termijn met maximaal twee weken worden verlengd.
  4. De ingediende zienswijze heeft in ieder geval betrekking op de vraag of de dienst waarvoor een vergunning wordt aangevraagd, de levensvatbaarheid van vergelijkbaar vervoer op de betrokken directe verbindingen, waarvoor openbare dienstcontracten zijn gesloten, ernstig in het gedrang brengt. Indien belanghebbenden menen dat de levensvatbaarheid in het gedrang wordt gebracht, zal in de zienswijze zorgvuldig en gedetailleerd onderbouwd worden hoe de levensvatbaarheid in het geding komt. Op basis van deze gedetailleerde analyse kan Kiwa Register bepalen of de vergunning kan worden geweigerd.
  5. Indien na deze termijn van vier weken geen reacties zijn ontvangen, wordt er vanuit gegaan dat er geen bezwaar is en handelt Kiwa Register de vergunningaanvraag volgens de gebruikelijke procedure af.
  6. Op basis van binnengekomen reacties neemt Kiwa Register een beslissing op de vergunningaanvraag, e.e.a. conform afdeling 3.7 van de Awb. Door het publiceren van alle verleende vergunningen worden de belanghebbenden in kennis gesteld van het besluit e.e.a. conform afdeling 3.6 van de Awb. 

Om gebruik te maken van deze dienst, vult u het contactformulier in. Beschrijf uw zienswijze op een aanvraag zo duidelijk en volledig mogelijk, voorzien van aanvraagnummer.