Voorstel van door de minister vast te stellen tarieven 2020

De minister van Infrastructuur & Waterstaat stelt jaarlijks de tarieven vast die door Kiwa Register (‘Kiwa’) worden gehanteerd voor de vergunningen, brevetten en andere waardedocumenten die Kiwa namens de minister afgeeft.

Voordat de minister de tarieven vaststelt, doet Kiwa een voorstel over de manier waarop de tarieven naar haar mening kunnen worden aangepast en consulteert zij de branchepartijen over de voorgestelde tarieven. Het voorstel van Kiwa wordt tezamen met de reacties van de brancheorganisaties aan de minister overhandigd, waarna de minister de definitieve tarieven vaststelt.

Voorstel Kiwa Register

Het voorstel aan de minister voor de tarieven voor 2020 is als PDF-bestand geheel onderaan deze pagina te downloaden. Het voorstel van Kiwa is geheel in lijn met de afspraken uit het tarievenprotocol en afspraken uit eerdere jaren. In hoofdlijnen komt het op het volgende neer:

  • De tarieven voor 2020 dalen in reële termen met 1,2% ten opzichte van de tarieven voor 2019 (gewogen gemiddelde). Na het aanpassen van de tarieven voor inflatie stijgen de voorgestelde tarieven in nominale termen met 0,3% (gewogen gemiddelde).
    De daling in reële termen heeft Kiwa weten te bewerkstelligen door een verhoogde efficiency in de uitvoering van haar activiteiten. De efficiency die Kiwa de afgelopen jaren heeft gerealiseerd is uitgelicht in de 'Weergave behaalde efficiency Kiwa Register van 2013 tot 2020'
  • Een groot deel van de individuele tarieven van de waardedocumenten daalt. De individuele tarieven van waardedocumenten welke onder de kostprijs worden geleverd (de kostprijs is hoger dan het tarief) worden in 2020 niet verlaagd. 

Reacties branchepartijen

Kiwa Register vraagt de branchepartijen om hun reactie op het voorstel voor de tarieven 2020 te geven. Kiwa nodigt branchepartijen uit om specifiek aan te geven welke individuele tarieven naar hun mening anders zouden moeten worden vastgesteld. De reacties kunnen worden gestuurd aan Paul.Ras@kiwa.com. Alle ontvangen reacties worden na sluiting van de reactieperiode openbaar gemaakt. De reacties zullen onderaan deze pagina als PDF-bestand te downloaden zijn.

Branchepartijen hebben vanaf 11 september 09:00 uur tot 24 september 09:00 uur de gelegenheid om hun reactie op de voorgestelde tarieven aan Kiwa te sturen. Reacties die ná 09:00 uur op 24 september 2019 door Kiwa worden ontvangen worden niet aan de minister overhandigd. Een reactie (dan wel het begeleidend schrijven) dient ondertekend te zijn door een functionaris van de betreffende branchepartij.

Vaststellen van tarieven door minister

Het voorstel van Kiwa en de verschillende reacties van branchepartijen worden gezamenlijk aan de minister overhandigd. De minister is vervolgens vrij, na zorgvuldige afweging van het voorstel en de reacties, om de tarieven vast te stellen. Ze kan daarbij de tarieven in overeenstemming met het voorstel van Kiwa vaststellen of geheel of gedeeltelijk van het voorstel van Kiwa afwijken. Kiwa zal vervolgens de tarieven die de minister heeft vastgesteld toepassen bij de uitvoering van de aan haar door de overheid gemandateerde taken.

Download het bestand “Voorstel tarieven 2020"

Reactie KNV

Reactie KNVR

Gezamenlijke reactie BOVAG, evofenedex, KNV, RAI Vereniging, TLN en VERN