Consultatie tarieven 2018

De minister van Infrastructuur en Waterstaat stelt jaarlijks de tarieven vast die worden gehanteerd door Kiwa Register (‘Kiwa’) voor de vergunningen, brevetten en andere waardedocumenten die Kiwa namens de minister afgeeft aan het publiek. Op verzoek van de minister maakt Kiwa een voorstel over de manier waarop de tarieven naar haar mening kunnen worden aangepast en consulteert zij de branche-partijen over de voorgestelde tarieven. Het voorstel van Kiwa wordt tezamen met de reacties van de brancheorganisaties aan de minister overhandigd. De minister is vervolgens vrij, na zorgvuldige afweging van voorstel en reacties, om de tarieven vast te stellen: De minister kan daarbij de tarieven in overeenstemming met het voorstel van Kiwa vaststellen dan wel geheel of gedeeltelijk van het voorstel van Kiwa afwijken. Kiwa zal vervolgens de tarieven die de minister heeft vastgesteld toepassen bij de uitvoering van de aan haar door de overheid gemandateerde taken.

Voorstel Kiwa voor tarieven 2018

Het voorstel aan de minister voor de tarieven voor het jaar 2018 waarover Kiwa branche-partijen wil consulteren is als PDF-bestand geheel onderaan deze pagina te downloaden. Het voorstel van Kiwa komt op hoofdlijnen neer op het volgende:  

  • De tarieven voor 2018 dalen in reële termen gemiddeld met 2,6% ten opzichte van de tarieven voor 2017. Na het aanpassen van de tarieven voor inflatie komt genoemde daling neer op 0,9% (nominale termen). 
  • De individuele tarieven van waardedocumenten die thans onder de kostprijs worden geleverd (in dat geval overstijgt de kostprijs het tarief 2017) worden in 2018 niet verlaagd. Deze tarieven worden alleen aangepast voor inflatie.
  • Van de 79 individuele tarieven die Kiwa hanteert, stelt zij voor om bijna de helft te verlagen. Zo daalt bijvoorbeeld het tarief van de digitale tachograafkaarten, de grootste productgroep van Kiwa Register, in reële termen met 4%.   

Vraagstelling

Kiwa Register vraagt de branche-partijen om hun zienswijze te geven op het voorstel van Kiwa aan de minister voor de tarieven 2018. Daarbij nodigt Kiwa branche-partijen uit om specifiek aan te geven welke individuele tarieven (dat wil zeggen: voor welke specifieke waardedocumenten) naar hun mening anders zouden moeten worden vastgesteld. 

Reacties

Branche-partijen hebben vanaf 12 september 2017 om 9:00 u. twee weken de gelegenheid om hun zienswijze met betrekking tot de voorgestelde tarieven aan Kiwa toe te sturen. Een reactie (dan wel het begeleidend schrijven) dient ondertekend te zijn door een functionaris van de betreffende branche-partij. Reacties die te laat door Kiwa worden ontvangen (dat wil zeggen na 26 september a.s. om 9:00 uur) worden niet aan de minister doorgestuurd. 

Reacties insturen: Vanaf dinsdag 12 september 2017 om 9:00 uur tot dinsdag 26 september 2017 om 9:00 uur
Reacties uitsluitend per e-mail toezenden aan: Paul.Ras@kiwa.com

Vervolgstappen 

Na sluiting van de reactieperiode, worden de ontvangen reacties op de website van Kiwa Register geplaatst. Het voorstel van Kiwa en de verschillende reacties van branche-partijen worden vervolgens tezamen aan de minister overhandigd.

Download het bestand "Consultatie tarieven 2018"

Reacties branchepartijen

Kiwa heeft naar aanleiding van de consultatie acht reacties ontvangen van branchepartijen welke tezamen met het voorstel van Kiwa aan de minister zijn aangeboden. De ontvangen reacties zijn hieronder te downloaden. Met het oog op de afscherming van de contactgegevens van de functionarissen van de branchepartijen, zijn persoonlijke e-mailadressen en directe telefoonnummers onzichtbaar gemaakt.