Het tarief van uw waardedocument: hoe zit dat?

Kiwa Register geeft waardedocumenten - persoonsdocumenten en vergunningen - uit voor de scheepvaart-, luchtvaart- en wegtransportsector. Wij doen dat onder mandaat van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. We hebben deze activiteit na een openbare aanbesteding in 2010 overgenomen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Aan het vervaardigen en uitgeven van waardedocumenten zijn uiteraard kosten verbonden. Kiwa Register krijgt regelmatig vragen over de hoogte en de totstandkoming van de tarieven. We geven daarover graag zo veel mogelijk openheid van zaken.

Minister en staatssecretaris stellen tarieven vast

Voor ons staat voorop dat we u als klant goed, deskundig, vriendelijk en met respect van dienst zijn. Daarbij hoort dat we ernaar streven de tarieven voor onze dienstverlening en de producten die we uitgeven zo laag mogelijk te laten zijn en tegelijkertijd kostendekkend te werken.

De tarieven die Kiwa Register hanteert voor het afgeven van vergunningen worden jaarlijks door de Minister van Infrastructuur & Waterstaat vastgesteld. Wanneer de minister de tarieven eenmaal heeft vastgesteld, past Kiwa Register de tarieven vervolgens toe.

Kostprijzen van Kiwa Register

Kiwa Register heeft in het kader van deze herziening - voor zover het gaat om de producten die wij namens de minister uitgeven - een kostprijsanalyse uitgevoerd. De kostprijsanalyse biedt een gedetailleerd beeld van de kosten voor vergunningverlening en welk deel van die kosten worden doorberekend in de tarieven.

Hiermee heeft Kiwa Register inzichtelijk gemaakt dat de individuele kostprijzen van Kiwa Register en de tarieven van de minister niet altijd met elkaar in lijn zijn zodat een aantal waardedocumenten een tarief heeft dat hoger is dan de kostprijs van Kiwa Register en een aantal waardedocumenten een tarief heeft dat lager is dan de kostprijs van Kiwa Register.

Deze kostprijsanalyse is in 2015 met vertegenwoordigers van de belangenorganisaties van de wegtransport-, luchtvaart- en scheepvaartsector gedeeld, waaronder de EVO, het KNV, de KNVVL, de KVNR en TLN.

Tevens heeft accountantskantoor PricewaterhouseCoopers (PWC) in het najaar van 2015 in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport de kostprijsanalyse van Kiwa Register beoordeeld. PWC stelt in haar rapport vast dat de kostenanalyse van Kiwa Register begrijpelijk en transparant is. Tevens concludeert PWC dat de kostenanalyse leidt tot reële kosten per sector en vergunning.

Tarieven vanaf 2020

In 2020 heeft de Minister besloten een groot aantal tarieven naar beneden bij te stellen op het niveau van de in 2015 berekende kostprijs. Tarieven die op dat moment beneden de kostprijs lagen zijn niet verhoogd. Jaarlijks worden de tarieven aangepast voor inflatie op basis van de consumentenprijsindex (CPI).

Eind 2022 heeft het Ministerie een nieuw tariefstelsel geconsulteerd waarin de verschillende tariefregelingen worden samengevoegd tot één regeling. Deze zal naar verwachting in 2023 worden ingevoerd.