Kiwa Register

We create trust

11-03-2021 Vraag minimaal eHerkenning 2+ aan

Op dit moment kunt u nog met eHerkenning niveau 1 inloggen in de aanvraagportal. Dit portal is van toepassing voor Smart Tachograaf aanvragen en producten in de sector Scheepvaart.

Vooruitlopend op de Wet digitale overheid heeft de governance van eHerkenning in nauwe afstemming met de grootste aanbieders van diensten op betrouwbaarheidsniveau EH1 (RVO, Justis, en VNG namens gemeenten), de erkende leveranciers van eHerkenning en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het besluit genomen om per 1 juli 2021 te stoppen met EH1. Vraag minimaal eH2+ aan indien u voor een langere periode eHerkenning wilt gebruiken.

Zie ook de website van eHerkenning.