Kiwa Register

We create trust

06-02-2020 Alternatieve IJsvaartijd en alternatieve ervaring voor IGF bekwaamheidsbewijzen.

Polar-code

De webpagina van de Polar-code is sinds 3 februari aangepast met alternatieve gebieden waarin ervaring kan worden opgedaan. Dit houdt in dat ervaring in andere regio’s gebruikt kan worden voor een eerste aanvraag of verlenging van een polar-code bekwaamheidsbewijs.
Een eventuele verklaring dient vrij specifiek opgesteld te zijn en dient te vermelden:
  • Regio
  • Periode
  • Functie
  • Naam en geboortedatum zeevarende
  • Naam schip en IMO-nummer
  • Expliciete vermelding dat er in de genoemde periode IJswaarschuwingen van kracht waren en dat tijdens het opdoen van de ervaring tijdens de interne werkzaamheden rekening is gehouden met de aanwezigheid van ijs of de kans op ijs.
Klik hier voor meer informatie

IGF-code

De werkafspraak met betrekking tot alternatieve manieren tot het verkrijgen van een IGF-code bekwaamheidsbewijs is verlengd tot 16 januari 2023.
De volgende alternatieve relevante ervaring kan worden gebruikt tijdens het aanvragen van een IGF-code bekwaamheidsbewijs.
  • De ervaring opgedaan bij de nieuwbouw van het (as.) IGF-Code schip; daarbij gaat het om het in gebruik nemen en proefdraaien van de installatie;
  • Ervaring op schepen die niet onder de IGF-code vallen, maar wel op brandstoffen met een laag vlampunt varen (dat zijn schepen die gebouwd zijn voor 1-1-2017). Doordat deze schepen niet onder de IGF-code vallen zijn ook de V/3 kwalificaties niet verplicht aan boord;
  • Ervaring op gastankschepen die vallen onder de IGC-Code;
  • Andere soorten van ervaring die in aanmerking kan komen: ervaring opgedaan met een walinstallatie die gebruikmaakt van IGF brandstoffen, ervaring aan boord van binnenvaartschepen met een IGF installatie en ervaring opgedaan bij bunkerterminals die IGF brandstoffen in- en uitnemen.
In alle gevallen vraagt Kiwa Register om met een verklaring van de scheepsbeheerder deze ervaring aan te tonen. Naast bovenstaande ervaring dient er drie maanden ervaring te worden overlegd en in het geval van een eerste aanvraag een goedgekeurd IGF trainingscertificaat alsmede een bewijs van drie bunkeroperaties ( of één indien in de training reeds twee simulaties zitten)
 
Advies is om alvorens gebruik te maken van bovenstaande contact op te nemen met Kiwa Register via nl.scheepvaart@kiwa.com.