Voorstel van door de minister vast te stellen tarieven 2021

De minister van Infrastructuur & Waterstaat stelt jaarlijks de tarieven vast die worden gehanteerd door Kiwa Register (‘Kiwa’) voor de vergunningen, brevetten en andere waardedocumenten die Kiwa namens de minister afgeeft aan het publiek.

Voordat de minister de tarieven vaststelt, maakt Kiwa een voorstel over de manier waarop de tarieven naar haar mening kunnen worden aangepast en consulteert zij de branche-partijen over de voorgestelde tarieven. Het voorstel van Kiwa wordt tezamen met de reacties van de brancheorganisaties aan de minister overhandigd. De minister stelt, na zorgvuldige afweging van het voorstel en de reacties, de tarieven vast. Kiwa zal vervolgens de tarieven die de minister heeft vastgesteld toepassen bij de uitvoering van de aan haar door de overheid gemandateerde taken.

Voorstel Kiwa voor tarieven 2021

In overleg met de Minister heeft Kiwa het voorstel voor de tarieven 2021 opgesteld. In de bredere context van de herziening van het tarievenstelsel voor de transportsectoren heeft de minister reeds per 1 juli 2020 besloten een aantal tarieven die Kiwa hanteert te verlagen.

Het voorstel aan de minister voor de tarieven voor het jaar 2021 waarover Kiwa branche-partijen wil consulteren is als PDF-bestand onderaan deze pagina te downloaden. Het voorstel van Kiwa komt op hoofdlijnen neer op het volgende: 
  • De voorgestelde tarieven voor 2021 blijven in reĆ«le termen gelijk ten opzichte van de tarieven voor 2020. Na het aanpassen van de tarieven voor inflatie stijgen de voorgestelde tarieven in nominale termen met 1,4%. 
  • Door de verlaging van de tarieven per juli 2020 is er geen efficiency korting doorgevoerd voor de tarieven van 2021;

Reacties branchepartijen

Kiwa Register vraagt de branchepartijen om hun zienswijze te geven op het voorstel voor de tarieven 2021. Daarbij nodigt Kiwa branchepartijen uit om specifiek aan te geven welke individuele tarieven (dat wil zeggen: voor welke specifieke waardedocumenten) naar hun mening anders zouden moeten worden vastgesteld.

Branchepartijen hebben vanaf maandag 9 november om 10:00 uur tot en met zondag 6 december a.s. om 10:00 uur de gelegenheid om hun zienswijze met betrekking tot de voorgestelde tarieven aan Kiwa toe te sturen. De reacties kunnen worden gestuurd aan Paul.Ras@kiwa.com. De reacties die Kiwa ontvangt worden openbaar gemaakt. Een reactie (dan wel het begeleidend schrijven) dient ondertekend te zijn door een functionaris van de betreffende branche-partij. Reacties die te laat door Kiwa worden ontvangen worden niet aan de minister doorgestuurd.

De reacties die Kiwa naar aanleiding van de consultatie heeft ontvangen, zijn onderaan deze pagina te downloaden. Met het oog op de afscherming van de contactgegevens van de functionarissen van de branchepartijen, zijn persoonlijke gegevens (zoals e-mailadressen en directe telefoonnummers) onzichtbaar gemaakt.

Vervolgstappen

Na sluiting van de reactieperiode, worden de ontvangen reacties op de website van Kiwa Register geplaatst. Het voorstel en de verschillende reacties van branche-partijen worden vervolgens tezamen aan de minister overhandigd.

Download het bestand “Voorstel tarieven 2021”