Publicaties internationaal vervoer vergunningen

Van af heden zullen aanvragen voor internationaal geregeld personenvervoer door buitenlandse ondernemingen met (geoorloofde) cabotage gepubliceerd worden op onze website.
Deze vergunningaanvragen voor internationaal vervoer met (geoorloofde) cabotage worden door Kiwa Register BV volgens de gebruikelijke procedure getoetst en beoordeeld.
Voordat een beslissing wordt genomen worden belanghebbenden, de betrokken concessieverlener(s)- en concessiehouder(s) in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze kenbaar te maken, conform afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De termijn voor het geven van een zienswijze bedraagt vier weken. Dit proces is gedetailleerd uitgeschreven op onze website klik hier.

Indien na deze termijn van vier geen reacties zijn ontvangen handelt Kiwa de vergunningaanvraag volgens de gebruikelijke procedure af en wordt de aanvraag van onze website verwijderd.
Voor het indienen van een zienswijze, kunt u gebruik maken van het contactformulier. Waar uw zienswijze aan moet voldoen leest u op onze website klik hier.
Binnenlandse ondernemingen die een aanvraag doen voor internationaal vervoer met cabotage in Nederland worden niet gepubliceerd. Het Nederlandse deel van vervoer valt onder de Wet personenvervoer (ex Art. 29 Wp 2000) de ontheffingsplicht. Deze ontheffing wordt verleend door de concessieverleners.
Wel zullen alle verleende vergunningen op onze website worden geplaatst Klik hier.